HSG 217-15, Gracey-Kürette

HSG 217-15, Gracey-Kürette
Gracey, fig. 15/16, mesial

Preis auf Anfrage

  • HSG_217-15